ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(εφεξής «Αρχές»)

Έκδοση της 25.05.2018

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, δίνουμε τη δέουσα προσοχή στα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους και τα επεξεργαζόμαστε πλήρως σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ES (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ») και σύμφωνα με τις παρούσες αρχές. Σε αυτές τις αρχές, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε περαιτέρω.

ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓAΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ ΣΑΣ:

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους από την Digital People a.s., IN: 28197071, με έδρα την Πράγα 3, Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τμήμα Β, παράθεση 12855 (εφεξής αναφερόμενη ως «εμείς» ή «ZOOT»), διαχειρίστρια ηλεκτρονικού καταστήματος στην ιστοσελίδα ZOOT.gr, όπως και διαχειρίστρια. Η ZOOTδεν διαθέτει επί του παρόντος ορισμένο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας μας:

-         Ταχυδρομική διεύθυνση: ZOOT, Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5.

-         Αριθμός τηλεφώνου: +420 222 701 480

-         E-mail: info@zoot.gr

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ ΣΥΛΛEΓΟΥΜΕ:

Η ZOOT μπορεί να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται με άλλο τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες που μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών μας, ιδίως όταν συνάπτετε συμφωνία αγοράς μαζί μας μέσω του ιστότοπου ZOOT.gr ή με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά μας δελτία.

Πρόκειται ιδίως για τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

-         όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή αριθμός πιστωτικής κάρτας, άλλες οικειοθελώς παρεχόμενες πληροφορίες που συμπληρώνετε στο πλαίσιο της εγγραφής ή της δημιουργίας παραγγελίας και λεπτομέρειες σχετικά με τα αγορασθέντα ή αγοραζόμενα προϊόντα

Σε σχέση με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τη διεύθυνση IP σας και τα cookies. Η επεξεργασία και η χρήση των cookies διέπεται από ξεχωριστές πολιτικές που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε προέρχονται απευθείας από εσάς.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟYΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖOΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ:

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

-         Διαχείριση και επεξεργασία της αγοράς σας μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας παραδώσουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε, να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας ή για να ασκήσουμε το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη συμφωνία αγοράς ή την απαίτησή σας για τα προϊόντα.

-         Διαχείριση και επεξεργασία για τη δημιουργία προσωπικού προφίλ στον ιστότοπό μας

-         Αποστολή διαφόρων επιχειρηματικών μηνυμάτων και ενημερωτικών δελτίων για να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εκπτώσεις, τα τελευταία νέα, τα νέα προϊόντα, προσφορές και άλλες σχετικές πληροφορίες

-         Απάντηση στο ερώτημά σας που αποστέλλεται μέσω των στοιχείων επικοινωνίας ή επικοινωνίας μαζί μας μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης πελατών

-         Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

-         Ανάλυση των προτιμήσεών σας και προβολή περιεχομένου που ανταποκρίνεται στις ατομικές σας ανάγκες

-         Είσπραξη απαιτήσεων και άσκηση των δικαιωμάτων μας (π.χ. σε περίπτωση αγωγής σχετικά με τις υπηρεσίες μας) και

-         Τήρηση λογιστικών αρχείων και εκπλήρωση των λοιπών προβλεπόμενων από τον νόμο υποχρεώσεών μας.

ΤΙ ΜΑΣ ΔIΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑIΩΜΑ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖOΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η ZOOT είναι εξουσιοδοτημένη να επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα προνόμια:

-         Εκτέλεση της σύμβασης. Η συνηθέστερη νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η σύναψη της σύμβασης αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για να το κάνετε, απαιτείται να μας παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δεδομένου ότι δεν είστε σε θέση να συνάψετε έγκυρη συμφωνία αγοράς και να προβείτε σε αγορά. Η συμφωνία θεωρείται επίσης ως η δημιουργία του προσωπικού σας προφίλ στον ιστότοπο ZOOT.gr, όταν οι όροι συμφωνούνται στο πλαίσιο της συμφωνίας. Χωρίς την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε το προσωπικό σας προφίλ.

-         Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά την τιμολόγηση και τη διαχείριση, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων σε σχέση με τη φορολογία και άλλους νομικούς κανονισμούς.

-         Συμφωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τη δική σας συγκατάθεση. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, τη συμφωνία για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και συναφείς σκοπούς μάρκετινγκ. Η συγκατάθεσή σας μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από εσάς σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παρούσες αρχές. Η μη χορήγηση ή ανάκληση της συγκατάθεσης δεν αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει άλλης εξουσιοδότησης.

-         Έννομα συμφέροντα της ZOOT. Είμαστε επίσης εξουσιοδοτημένοι να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας. Αυτό αφορά κυρίως το άμεσο μάρκετινγκ ή την ασφάλεια του ιστότοπού μας.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΟYΜΕ ΝΑ ΠΑΡEΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ:

Στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης μπορούμε επίσης να διαβιβάσουμε/προμηθεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτά τα υποκείμενα:

-         Μεταφορείς που είναι υπεύθυνοι για την παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε

-         Ο χειριστής του ZOOT Concept Store για να παραλάβει μια αποστολή ή να επιστρέψει τα προϊόντα

-         Οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες, ειδικά τα Trustedshops

-         Η εταιρεία που διαχειρίζεται το PBX μας για σκοπούς υποστήριξης πελατών

-         Πάροχοι πύλης πληρωμών (πάροχοι καρτών πληρωμών)

-         Στους φορολογικούς και νομικούς μας συμβούλους σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων μας

-         Συνεργάτες υπεύθυνοι για την επεξεργασία επιστροφών

Υπό ορισμένες νομοθετικές προϋποθέσεις, είμαστε επιπλέον υποχρεωμένοι να παρέχουμε ή να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου (ιδίως στην Αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας) και σε άλλες δημόσιες αρχές.

ΓΙΑ ΠOΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Η ZOOT επεξεργάζεται και αποθηκεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους παραπάνω σκοπούς. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας, γίνεται για την περίοδο της συγκατάθεσής σας (συνήθως 5 έτη), εκτός εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η ZOOT διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα (ιδίως τη συγκατάθεση, την ανάκληση της συγκατάθεσης) στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της.

Σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η ZOOT χειρίζεται και διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα τουλάχιστον για τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι τη λήξη των νόμιμων ή συμβατικών προθεσμιών παραγραφής και των προθεσμιών για την άσκηση των δικαιωμάτων ελαττωματικής απόδοσης ή εγγύησης για την ενδεχόμενη απόδοση, τον προσδιορισμό ή την υπεράσπιση των απαιτήσεών μας.

Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στις περιπτώσεις όπου οι νομικές διατάξεις το απαιτούν και μόνο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τους νόμους αυτούς (ιδίως προθεσμίες αρχειοθέτησης λογιστικών και φορολογικών εγγράφων).

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε και τα οποία επεξεργαζόμαστε διασφαλίζονται με τυποποιημένες διαδικασίες και τεχνολογίες. Όλη η ασφάλεια ελέγχεται τακτικά, ιδίως εάν δεν υπάρχουν αδυναμίες στο σύστημα και δεν υπάρχει επίθεση. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να παρέχουμε επαρκή ασφάλεια σε σχέση με το επίπεδο της τεχνολογίας. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται ενημερώνονται τακτικά.

Διαθέτουμε στους ιστότοπους και τα άλλα συστήματά μας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά της απώλειας και καταστροφής των δεδομένων σας, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας, της τροποποίησης ή της δημοσιοποίησής τους. Η πρόσβαση στο προσωπικό σας προφίλ είναι δυνατή μόνο μετά την εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι σημαντικό να μην κοινοποιείτε τα δεδομένα πρόσβασής σας σε τρίτους και να αποσυνδέεστε πάντα μετά την ολοκλήρωση της προσωπικής σας δραστηριότητας, ιδίως εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή μαζί με άλλα άτομα. Η ZOOT δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την κακή χρήση των χρησιμοποιούμενων κωδικών πρόσβασης, εκτός αν η ZOOT το προκαλέσει.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη σελίδα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες που είναι διαθέσιμη κατά την είσοδό σας εδώ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την εν λόγω προσφυγή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει οποιασδήποτε άλλης εξουσιοδότησης, ιδίως σε σχέση με την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή πλήρη νομική υποχρέωση.

Το δικαίωμα πρόσβασης. Δικαίωμα πρόσβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το αν και ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η ZOOT και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, τους παραλήπτες, τους προγραμματισμένους χρόνους αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης προσωπικών πληροφοριών, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτεύουσα Αρχή, τις πηγές των προσωπικών δεδομένων, εάν δεν έχουν ληφθεί απευθείας από εσάς, και το γεγονός ότι πρόκειται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Το δικαίωμα επιδιόρθωσης και τροποποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ZOOT να διορθώσει τις προσωπικές σας πληροφορίες εάν είναι ανακριβείς ή να τις συμπληρώσει εάν είναι ελλιπείς. Μπορείτε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω του προσωπικού σας προφίλ στον ιστότοπό μας, εφόσον έχετε εγγραφεί.

Το δικαίωμα στη διαγραφή / το δικαίωμα στη λήθη. Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες εάν συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις που τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς ή αν έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για να καθορίσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τις νομικές μας διεκδικήσεις.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ZOOT εάν: α) αρνηθείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων (για όσο διάστημα επαληθεύεται η ακρίβεια), β) η επεξεργασία θα είναι παράνομη και θα ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής, θα χρειαστείτε τα δεδομένα για τον προσδιορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ακόμη και αν η ZOOT δεν τα χρειάζεται πλέον για περαιτέρω επεξεργασία- ή δ) αν αντιταχθείτε στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (ιδίως στο πλαίσιο του άμεσου μάρκετινγκ).

Το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων. Εάν το ζητήσετε, η ZOOT διαβιβάζει τις προσωπικές σας πληροφορίες απευθείας σε άλλον Διαχειριστή ή έχετε το δικαίωμα να τις λάβετε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή.

Το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον που επιδιώκει η ZOOT, ιδίως στο πλαίσιο του άμεσου μάρκετινγκ.

Αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις. Έχετε το δικαίωμα να μην αποτελέσετε αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ που έχει ή θα έχει παρόμοιο αποτέλεσμα για εσάς. Ένα τέτοιο δικαίωμα δεν θα ισχύει εάν η απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εφαρμογή μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και της ZOOT, είναι νόμιμη σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για την ZOOT, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων της, ή βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ:

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εάν η επεξεργασία γίνεται βάσει άδειας για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα της ZOOT. Στην περίπτωση της ZOOT, μπορείτε επομένως να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Εάν δεν επιθυμείτε την αποστολή της επιχειρηματικής μας έκθεσης ή άλλων ενημερωτικών δελτίων που σχετίζονται με το άμεσο μάρκετινγκ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε σε αυτό και δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα σας στέλνουμε περαιτέρω επιχειρηματικές ανακοινώσεις. Μπορείτε να υποβάλετε την ένσταση αποστέλλοντας την στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@zoot.gr ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε επικοινωνία ηλεκτρονικού εμπορίου σχετικά με τις πληροφορίες που δεν επιθυμείτε να στέλνουμε στις επιχειρηματικές μας ανακοινώσεις.

 

Πάνω