Όροι και προϋποθέσεις της διαδικτυακής επιχείρησης λιανικής ZOOT.GR

 1. Εισαγωγικές διατάξεις

1.1.Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις πώλησης (εφεξής οι “Όροι και προϋποθέσεις”) της εταιρείας λιανικής πώλησης Digital People, Inc., με έδρα στη διεύθυνση Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha, αριθμό μητρώου: 28197071, που είναι καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο του δημοτικού δικαστηρίου της Πράγας, Τμήμα Β, Φάκελος 12855 (εφεξής ο “πωλητής”) διέπεται σύμφωνα με τη διάταξη § 1751 παράγραφο 1 του νόμου αριθ. 89/2012 Coll., Αστικός Κώδικας (ο «Αστικός Κώδικας»), τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν και για τα δύο μέρη σε σχέση ή με βάση τη Σύμβαση Αγοράς («η Σύμβαση Αγοράς») που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου (εφεξής ο «Αγοραστής») μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του πωλητή. Το διαδικτυακό κατάστημα διευθύνεται από τον πωλητή σε έναν ιστότοπο που βρίσκεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση ZOOT.GR (εφεξής ο «Ιστότοπος»), και μέσω του πεδίου εφαρμογής του ιστότοπου (εφεξής το «διαδικτυακό εμπόριο»).

1.2.Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου το πρόσωπο που προτίθεται να αγοράσει αγαθά από τον πωλητή είναι νομική οντότητα ή πρόσωπο που παραγγέλνει αγαθά στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή στο πλαίσιο της άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

1.3.Διατάξεις που αποκλίνουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορούν να συμφωνηθούν στη συμφωνία αγοράς. Οι αποκλίνουσες διευθετήσεις της συμφωνίας υπερισχύουν των όρων και προϋποθέσεων.

1.4.Οι διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς και οι όροι και προϋποθέσεις συντάσσονται στην τσεχική γλώσσα. Η συμφωνία αγοράς θα συναφθεί στην τσεχική γλώσσα.

1.5.Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν από τον πωλητή. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μετά την περίοδο ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των όρων και προϋποθέσεων.

 1. Λογαριασμός χρήστη

2.1.Μετά την εγγραφή του αγοραστή στον ιστότοπο, ο αγοραστής μπορεί να έχει πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη. Από τη διεπαφή χρήστη, ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά (εφεξής «Λογαριασμός χρήστη»). Ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά χωρίς εγγραφή, απευθείας από την ηλεκτρονική διεπαφή του καταστήματος.

2.2.Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο και την παραγγελία αγαθών, ο αγοραστής υποχρεούται να παρέχει όλες τις σωστές και αληθείς πληροφορίες. Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τα δεδομένα που έχει καταχωρίσει στο λογαριασμό χρήστη μετά από τυχόν αλλαγές σε αυτά. Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τον αγοραστή στο λογαριασμό χρήστη και κατά την παραγγελία αγαθών από τον πωλητή θεωρούνται σωστά.

2.3.Η πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη εξασφαλίζεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη.

2.4.Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέψει τη χρήση του λογαριασμού χρήστη του από τρίτους.

2.5.Ο πωλητής μπορεί να ακυρώσει έναν λογαριασμό χρήστη, ιδίως σε περιπτώσεις που ο αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων).

2.6.Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ιδίως όσον αφορά την αναγκαία συντήρηση του υλικού και του λογισμικού του πωλητή, και αντίστοιχα την αναγκαία συντήρηση του υλικού και του λογισμικού τρίτων.

 1. Δωροεπιταγές και εκπτωτικούς κωδικούς

3.1 Τα κουπόνια δώρου και οι εκπτωτικοί κωδικοί δίνουν στον αγοραστή δικαίωμα έκπτωσης στην τιμή αγοράς των αγαθών (στην περίπτωση δωροεπιταγής επίσης έκπτωση στα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών) συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ο αγοραστής μπορεί να εφαρμόσει την έκπτωση στο πλαίσιο της σύναψης ατομικών συμβολαίων αγοράς με τον πωλητή, εισάγοντας τον κωδικό που περιέχεται στην αγορασμένη δωροεπιταγή ή εκπτωτικός κωδικός, στην παραγγελία (βλ. Άρθρο 4.4 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων). Πρόκειται για ηλεκτρονικές (εικονικές) δωροεπιταγές και εκπτωτικούς κωδικούς, καθένας από τους οποίους δικαιούται έκπτωση συγκεκριμένου ποσού και μπορεί να περιοριστεί από μια συγκεκριμένη περίοδο ισχύος. Άλλοι όροι για τη χρήση δωροεπιταγών ή/και εκπτωτικών κωδικών ενδέχεται να τροποποιηθούν από τους κανόνες που αναφέρονται στη διεπαφή ιστού του καταστήματος.

3.2 Εάν η δωροεπιταγή ή/και ο εκπτωτικός κωδικός έχει περιορισμένη περίοδο ισχύος, ο αγοραστής δικαιούται να χρησιμοποιήσει τη δωροεπιταγή ή τον εκπτωτικό κωδικό μόνο πριν λήξει. Εάν η δωροεπιταγή ή/και ο εκπτωτικός κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί πριν λήξει η περίοδος ισχύος της, λήγει το δικαίωμα χρήσης ή το δικαίωμα έκπτωσης στην τιμή αγοράς των αγαθών, χωρίς αποζημίωση (εξαιρείται η πληρωμή της έκπτωσης σε μετρητά καθώς και κάθε άλλη αποζημίωση για την αχρησιμοποίητη αξία της δωροεπιταγής ή/και του εκπτωτικού κωδικού).

3.3 Ούτε η δωροεπιταγή ούτε ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορούν να (αναδρομικά) να ανταλλάζουν σε χρήματα.

3.4 Η δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί επανειλημμένα μέχρι να εξαντληθεί πλήρως το ποσό της έκπτωσης που δικαιούται η δωροεπιταγή στον αγοραστή. Η δωροεπιταγή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα με έκπτωση. Η δωροεπιταγή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη (μέρος) των εξόδων που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών.

Ο εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά (μία φορά). Το δικαίωμα έκπτωσης που προκύπτει από έναν εκπτωτικό κωδικό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο ως έκπτωση στην τιμή αγοράς των αγαθών και όχι ως έκπτωση στο κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των αγαθών. Η χρήση του εκπτωτικού κωδικού εξαρτάται από την αγορά αγαθών σε τιμή αγοράς ενός συγκεκριμένου ελάχιστου ποσού.

3.5 Σε περίπτωση που μία δωροεπιταγή ή ο εκπτωτικός κωδικός χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση των όρων χρήσης τους, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να απορρίψει τη δωροεπιταγή ή/και τον εκπτωτικό κωδικό που εφαρμόστηκε με αυτόν τον τρόπο και να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση αγοράς.

 1. Σύναψη συμφωνίας αγοράς

4.1.Οποιαδήποτε παρουσίαση των αγαθών που βρίσκεται στο διαδικτυακό περιβάλλον της επιχείρησης έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει συμφωνία αγοράς σχετικά με το προϊόν αυτό. Οι διατάξεις του άρθρου 1732 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύουν. Όλα τα δεδομένα σχετικά με το περιεχόμενο της δέσμευσης που τοποθετούνται στη διεπαφή ιστού του καταστήματος είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση αγοράς σχετικά με αυτά τα αγαθά, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες ο δεσμευτικός χαρακτήρας των δεδομένων στο περιεχόμενο της δέσμευσης καθορίζεται από υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως όπως προκύπτει από τις διατάξεις της § 1822 ΑΚ, και ο επιχειρηματίας και ο καταναλωτής έχουν ρητά συμφωνήσει σε μια ορισμένη απαίτηση διαφορετικά.

4.2.Η διαδικτυακή διεπαφή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των μεμονωμένων αγαθών. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις. Οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σε ισχύ για όσο διάστημα εμφανίζονται στη διαδικτυακή διεπαφή της επιχείρησης. Η διάταξη αυτή δεν περιορίζει το δικαίωμα του πωλητή να συνάψει συμφωνία αγοραπωλησίας με όρους που διαπραγματεύεται ο ίδιος.

4.3.Η διαδικτυακή διεπαφή περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το κόστος που σχετίζεται με τη συσκευασία και την παράδοση. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος συσκευασίας και παράδοσης των προϊόντων που παρατίθενται στη διαδικτυακή διεπαφή της επιχείρησης ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που τα προϊόντα παραδίδονται εντός της επικράτειας της Τσεχικής Δημοκρατίας.

4.4.Για να παραγγείλει προϊόντα, ο αγοραστής συμπληρώνει μια φόρμα παραγγελίας στη διαδικτυακή διεπαφή της επιχείρησης. Το έντυπο παραγγελίας περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με:

4.4.1.Τα παραγγελθέντα προϊόντα, τον αριθμό, τα χρώματα και τα μεγέθη τους (τα παραγγελθέντα προϊόντα «τοποθετούνται» από τον αγοραστή σε ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών στη διαδικτυακή διεπαφή της επιχείρησης).

4.4.2.Πληροφορίες σχετικά με τον προτιμώμενο τρόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τον τρόπο πληρωμής των προϊόντων.

4.4.3.Πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με την παράδοση των προϊόντων (εφεξής αναφερόμενα συλλογικά ως η «Παραγγελία»).

4.5.Πριν από την αποστολή της παραγγελίας στον πωλητή, δίνεται στον αγοραστή η δυνατότητα να ελέγξει και να τροποποιήσει τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην παραγγελία από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας του αγοραστή να εντοπίσει και να διορθώσει λάθη που συνέβησαν κατά την εισαγωγή δεδομένων στην παραγγελία. Ο αγοραστής ολοκληρώνει την παραγγελία κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση παραγγελίας». Τα στοιχεία που δηλώνονται στην παραγγελία θεωρούνται σωστά από τον πωλητή. Ο πωλητής ενημερώνει αμέσως τον αγοραστή σχετικά με την παραλαβή της παραγγελίας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή που είχε δηλωθεί στο λογαριασμό του χρήστη ή στην παραγγελία (εφεξής «Hλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή»).

4.6.Ο πωλητής έχει πάντα το δικαίωμα, ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα αγαθών, τιμή αγοράς, εκτιμώμενα έξοδα αποστολής), να ζητήσει από τον αγοραστή πρόσθετη επιβεβαίωση (π.χ. εγγράφως ή τηλεφωνικά).

4.7.Η συμβατική σχέση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή δημιουργείται με τη λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας (αποδοχή), η οποία αποστέλλεται στον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.

4.8.Ο αγοραστής συμφωνεί με τη χρήση υπεραστικής επικοινωνίας για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αγοραστής κατά τη χρήση μέσων υπεραστικής επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο, κόστος τηλεφώνου) βαρύνουν τον αγοραστή, και τα έξοδα αυτά δεν διαφέρουν από την κανονική τιμή του παρόχου υπηρεσιών.

 1. Η τιμή των αγαθών και οι όροι πληρωμής

5.1.Ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει στον πωλητή το τίμημα των αγαθών και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των εν λόγω αγαθών στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς με τους ακόλουθους τρόπους:

5.1.1.με την κάρτα σας μέσω του συστήματος PayPal

5.2.Μαζί με την τιμή αγοράς, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα συσκευασίας και παράδοσης με τη συμφωνηθείσα χρέωση. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, η τιμή αγοράς θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών.

5.3.Ο πωλητής δεν απαιτεί από τον αγοραστή να καταβάλει προκαταβολή ή άλλη ισοδύναμη πληρωμή. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4.6 των όρων και προϋποθέσεων σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής ολόκληρης της τιμής αγοράς.

5.4.Σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά ή σε περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση, η τιμή αγοράς καταβάλλεται κατά την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, το τίμημα της αγοράς πρέπει να καταβληθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη σύναψη της σύμβασης, διαφορετικά η παραγγελία ακυρώνεται.

5.5.Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει την τιμή αγοράς, μαζί με την εμφάνιση του μεταβλητού συμβόλου της πληρωμής. Στην περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση αυτή του αγοραστή θεωρείται ότι εκπληρώνεται όταν το αντίστοιχο ποσό εισπράττεται στο λογαριασμό του πωλητή.

5.6.Ο πωλητής πρέπει να παραδώσει στον αγοραστή φορολογικό έγγραφο - τιμολόγιο σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Ο πωλητής είναι ο πληρωτής του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το φορολογικό έγγραφο - τιμολόγιο εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή μετά την πληρωμή της τιμής των προϊόντων και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.

5.7.Οι πιθανές εκπτώσεις στην τιμή των προϊόντων που παρέχει ο πωλητής στον αγοραστή δεν μπορούν να συνδυαστούν.

 1. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς – επιστροφή εμπορευμάτων

6.1 Ο αγοραστής λαμβάνει εν όψη του ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου1837 του Αστικού Κώδικα, δεν είναι δυνατή, μεταξύ άλλων, η υπαναχώρηση από σύμβαση αγοράς για την προμήθεια αγαθών που τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις επιθυμίες του αγοραστή ή για το πρόσωπό του, από σύμβαση αγοράς για την προμήθεια αγαθών που υπόκεινται σε ταχεία αλλοίωση, καθώς και συμπεριλαμβανομένων αγαθών που έχουν αναμειχθεί ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση, από σύμβαση αγοράς για την προμήθεια αγαθών σε κλειστή συσκευασία που ο καταναλωτής τα έχει αφαιρεθεί από τη συσκευασία και δεν μπορεί να επιστραφούν για λόγους υγιεινής και από σύμβαση αγοράς για την προμήθεια μιας εγγραφής ήχου ή βίντεο ή ενός προγράμματος υπολογιστή, εάν έσπασε την αρχική τους συσκευασία. Τα καλλυντικά, τα συμπληρώματα διατροφής, τα αρώματα και τα είδη καθαρισμού σπιτιού, ρούχων κτλ. μπορούν να επιστραφούν μόνο στην αρχική τους, άθικτη συσκευασία χωρίς σημάδια χρήσης.

6.2 Εάν δεν πρόκειται για περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6.1. ή σε άλλη περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς χωρίς αιτιολογία, σύμφωνα με το άρθρο 1829 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, ή εντός παρατεταμένης προθεσμίας από τον πωλητή, εντός τριάντα (30) ημερών, ενώ εάν το αντικείμενο της σύμβασης αγοράς είναι πολλά είδη αγαθών ή η παράδοση πολλών εξαρτημάτων, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποδοχής του με την τελευταία παράδοση των εμπορευμάτων. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς πρέπει να αποσταλεί στον πωλητή εντός της περιόδου που καθορίζεται στην προηγούμενη πρόταση. Για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το δείγμα φόρμας που παρέχεται από τον πωλητή, το οποίο αποτελεί παράρτημα στους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Εάν ο αγοραστής (καταναλωτής) υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς μέσω της αναφερόμενης φόρμας, ο πωλητής θα επιβεβαιώσει την αποδοχή του από τον καταναλωτή σε μορφή κειμένου. Ο αγοραστής μπορεί να στείλει υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς στη διεύθυνση των εγκαταστάσεων του πωλητή (ZOOT warehouse U Sanitasu 2246 251 01 Říčany - Τσεχία) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή info@zoot.gr.

6.3 Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 6.2. όρους και προϋποθέσεις, η σύμβαση αγοράς ακυρώνεται από την αρχή. Τα εμπορεύματα πρέπει να σταλούν πίσω στον πωλητή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης από τη σύμβαση στη διεύθυνση: ZOOT warehouse U Sanitasu 2246 251 01 Říčany – Τσεχία. Η αναφερόμενη περίοδος των 30 ημερών θεωρείται ότι τηρείται εάν τα εμπορεύματα αποσταλούν εντός αυτής της προθεσμίας. Εάν ο αγοραστής αποχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών στον πωλητή, ακόμη και αν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους με τη συνήθη ταχυδρομική διαδρομή.

6.4 Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6.2. όρους και προϋποθέσεις, ο πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε από τον αγοραστή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπαναχώρηση του αγοραστή από τη σύμβαση αγοράς, με τον ίδιο τρόπο που ο πωλητής τα έλαβε από τον αγοραστή. Εάν η πληρωμή έγινε με πληρωμή χωρίς μετρητά μέσω κάρτας πληρωμής, επιβεβαιώνοντας αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ο αγοραστής συμφωνεί ότι ο πωλητής θα του επιστρέψει τα χρήματα με μεταφορά χωρίς μετρητά στον λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η κάρτα πληρωμής. Ο πωλητής μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα στον αγοραστή με μεταφορά χωρίς μετρητά στον λογαριασμό, ακόμη και αν ο αγοραστής συμφωνήσει με αυτό (ή το ζητήσει ο ίδιος, ειδικά μέσω της φόρμας ανάληψης) και ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα ληφθέντα χρήματα στον αγοραστή προτού ο αγοραστής επιστρέψει τα αγαθά σε αυτόν ή αποδείξει ότι έχει στείλει τα αγαθά στον πωλητή.

6.5 Εάν ο αγοραστής έχει επιλέξει διαφορετική μέθοδο παράδοσης των αγαθών από τη φθηνότερη που προσφέρει ο πωλητής, ο πωλητής θα αποζημιώσει στον αγοραστή το κόστος παράδοσης των αγαθών βάσει της συναφθείσας σύμβασης αγοράς στο ποσό που αντιστοιχεί στο φθηνότερο τρόπο παράδοσης των προσφερόμενων αγαθών (εκτός από την προσωπική παραλαβή).

6.6 Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος μόνο για τη μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα του χειρισμού των αγαθών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι απαραίτητος για να γνωρίσει τη φύση και τις ιδιότητες των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητάς τους. Ο πωλητής δικαιούται να συμψηφίσει μονομερώς την αξίωση για πληρωμή της ζημίας που προκλήθηκε στα αγαθά με την αξίωση του αγοραστή για επιστροφή του τιμήματος αγοράς. Ο πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή (καταναλωτή) σε μορφή κειμένου για την επιστροφή (μέρος) της τιμής αγοράς στον αγοραστή (καταναλωτή) και για αυτόν τον συμψηφισμό και για τα γεγονότα σχετικά με τη μειωμένη αξία των αγαθών.

6.7 Εάν, μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, για το οποίο δεν είναι δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών (π.χ. τα εμπορεύματα είναι κατεστραμμένα, δεν είναι σε απόθεμα κ.λπ.), ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από το συμβόλαιο αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής θα επιστρέψει την τιμή αγοράς στον αγοραστή εντός 14 ημερών, χωρίς μετρητά στον λογαριασμό που έχει καθορίσει ο αγοραστής.

6.8 Εάν παρασχεθεί δώρο στον αγοραστή μαζί με τα αγαθά, η σύμβαση δώρου μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή συνάπτεται με τον όρο διακοπής ότι εάν ο αγοραστής αποχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, η σύμβαση δώρου σχετικά με ένα τέτοιο δώρο παύει να ισχύει και ο αγοραστής υποχρεούται μαζί με τα αγαθά στον πωλητή να επιστρέψει και το δώρο που δόθηκε.

6.9 Κατά την πληρωμή με κάρτα, τα χρήματα θα επιστραφούν στον λογαριασμό που σχετίζεται με την κάρτα.

 1. Μεταφορά και παράδοση προϊόντων

7.1.Σε περίπτωση που συμφωνηθεί τρόπος μεταφοράς, βάσει ειδικού αιτήματος του αγοραστή, ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο και τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.

7.2.Εάν ο πωλητής, βάσει της σύμβασης αγοράς, υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα σε τόπο που καθορίζεται από τον αγοραστή στην παραγγελία αγοράς, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα προϊόντα κατά την παράδοση.

7.3.Σε περίπτωση που τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν σε επαναλαμβανόμενες παραδόσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που αναφέρεται στην παραγγελία για λόγους που οφείλονται στον αγοραστή, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το κόστος που σχετίζεται με την επαναλαμβανόμενη παράδοση, και αντίστοιχα το κόστος που σχετίζεται με άλλους τρόπους παράδοσης.

7.4.Κατά την παραλαβή των προϊόντων από τον μεταφορέα, ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των προϊόντων και, σε περίπτωση που διαπιστώσει ελαττώματα, να ειδοποιήσει αμέσως τον μεταφορέα. Σε περίπτωση ανακάλυψης ζημιών που υποδηλώνουν μη εξουσιοδοτημένη διείσδυση στο πακέτο, ο αγοραστής δεν υποχρεούται να παραλάβει το πακέτο από τον μεταφορέα.

7.5.Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μπορούν να τροποποιηθούν από ειδικούς όρους παράδοσης του πωλητή, εφόσον ο πωλητής τους έχει εκδώσει.

 1. Δικαιώματα από ελαττωματικά προϊόντα

8.1 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με δικαιώματα από πλημμελή εκτέλεση διέποντας από τις σχετικές γενικά δεσμευτικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1914 έως 1925, άρθρων 2099 έως 2117 και άρθρων 2161 έως 2174 του Αστικού Κώδικα), ιδιαίτερος:

Άρθρο 1922

Εάν ο αποκτών δικαιολογημένα παραπονεθεί για ελάττωμα στον εκποιητή, η περίοδος καταγγελίας για ελάττωμα δεν ισχύει για την περίοδο κατά την οποία ο αποκτών δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ελαττωματικό αντικείμενο.

Άρθρο 1924

Όποιος έχει δικαίωμα από ελλαττωματική εκτέλεση δικαιούται επίσης αποζημίωση για τα έξοδα που σκοπίμως πραγματοποιήθηκαν για την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Ωστόσο, εάν δεν ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας κατά την οποία πρέπει να επισημανθεί το ελάττωμα, το δικαστήριο δεν θα χορηγήσει το δικαίωμα εάν ο εκποιητής θα έχει αντιρρήσεις ότι το δικαίωμα αποζημίωσης δεν ασκήθηκε εγκαίρως.

Άρθρο 2106

Ο αγοραστής ενημερώνει τον πωλητή για το δικαίωμα που έχει επιλέξει κατά τη γνωστοποίηση του ελαττώματος ή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την κοινοποίηση του ελαττώματος. Η επιλογή που έγινε δεν μπορεί να αλλάξει από τον αγοραστή χωρίς τη συγκατάθεση του πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο αγοραστής ζήτησε την επισκευή ενός ελαττώματος που αποδεικνύεται ανεπανόρθωτο. Εάν ο πωλητής δεν αφαιρέσει τα ελαττώματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν ενημερώσει τον αγοραστή ότι δεν θα αφαιρέσει τα ελαττώματα, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει μια λογική έκπτωση από την τιμή αγοράς αντί την αφαίρεση του ελάττωματος ή μπορεί να αποσυρθεί από το συμβόλαιο.

Άρθρο 2161

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος έναντι του αγοραστή ότι το προϊόν δεν έχει ελαττώματα κατά την παραλαβή. Συγκεκριμένα, ο πωλητής είναι υπεύθυνος στον αγοραστή ότι το αντικείμενο

α) αντιστοιχεί στη συμφωνημένη περιγραφή, τύπο και ποσότητα, καθώς και στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα και άλλα συμφωνημένα χαρακτηριστικά,

β) είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο το απαιτεί ο αγοραστής και για τον οποίο έχει συμφωνήσει ο πωλητής, και

γ) παραδίδεται με συμφωνημένα εξαρτήματα και οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών συναρμολόγησης ή εγκατάστασης.

Ο πωλητής απαντά στον αγοραστή ότι εκτός από τις συμφωνηθέντας ιδιότητες

α) είναι το πράγμα κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται συνήθως το πράγμα αυτού του τύπου, επίσης όσον αφορά τα δικαιώματα τρίτων, νομικούς κανονισμούς, τεχνικά πρότυπα ή κώδικες συμπεριφοράς του συγκεκριμένου κλάδου, εάν δεν υπάρχουν τεχνικά πρότυπα,

β) το πράγμα σε ποσότητα, ποιότητα και άλλες ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής, της λειτουργικότητας, της συμβατότητας και της ασφάλειας, αντιστοιχεί στις συνήθεις ιδιότητες αντικειμένων του ίδιου είδους που μπορεί εύλογα να αναμένει ο αγοραστής, επίσης όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή ή άλλων προσώπων στην ίδια συμβατική αλυσίδα, ιδίως διαφήμιση ή σήμανση,

γ) το πράγμα παραδίδεται με αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, των οδηγιών συναρμολόγησης και άλλων οδηγιών χρήσης που μπορεί εύλογα να αναμένει ο αγοραστής, και

δ) το είδος αντιστοιχεί στην ποιότητα ή την εκτέλεση του δείγματος ή του προτύπου που παρείχε ο πωλητής στον αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

(5) Εάν ένα ελάττωμα γίνει εμφανές εντός ενός έτους από την παραλαβή, θεωρείται ότι το αντικείμενο ήταν ήδη ελαττωματικό κατά την παραλαβή, εκτός εάν η φύση του αντικειμένου ή το ελάττωμα το αποκλείει. Αυτή η περίοδος δεν ισχύει για την περίοδο κατά την οποία ο αγοραστής δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το προϊόν, σε περίπτωση που έχει νόμιμα παραπονεθεί για το ελάττωμα.

Άρθρο 2165

(1) Ο αγοραστής μπορεί να επισημάνει ένα ελάττωμα που εμφανίζεται στο αντικείμενο εντός δύο ετών από την αποδοχή.

Άρθρο 2167

(1) Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα από ελλαττωματική εκτέλεση εάν ο ίδιος προκάλεσε το ελάττωμα.

(2) Το ελάττωμα σε ένα αντικείμενο δεν είναι φθορά του αντικειμένου που προκαλείται από τη συνήθη χρήση του ή, στην περίπτωση μεταχειρισμένου αντικειμένου, φθορά που αντιστοιχεί στην έκταση της προηγούμενης χρήσης του.

Άρθρο 2169

(1) Εάν το πράγμα έχει ελάττωμα, ο αγοραστής μπορεί να απαιτήσει την αφαίρεσή του. Σύμφωνα με την επιλογή του, μπορεί να απαιτήσει την παράδοση ενός νέου αντικειμένου χωρίς ελάττωμα ή την επισκευή του αντικειμένου, εκτός εάν η επιλεγμένη μέθοδος άρσης του ελαττώματος είναι αδύνατη ή δυσανάλογα ακριβή σε σύγκριση με την άλλη. Αυτό αξιολογείται ιδίως όσον αφορά τη σημασία του ελαττώματος, την αξία που θα είχε το αντικείμενο χωρίς το ελάττωμα και εάν το ελάττωμα μπορεί να εξαλειφθεί με δεύτερο τρόπο χωρίς σημαντικές δυσκολίες για τον αγοραστή.

(2) Ο πωλητής μπορεί να αρνηθεί να αφαιρέσει το ελάττωμα εάν είναι αδύνατο ή δυσανάλογα ακριβό, ειδικά όσον αφορά τη σημασία του ελαττώματος και την αξία που θα είχε το προϊόν χωρίς το ελάττωμα

Άρθρο 2171

(1) Ο αγοραστής μπορεί να απαιτήσει εύλογη έκπτωση ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν

α) ο πωλητής αρνήθηκε να αφαιρέσει το ελάττωμα ή δεν το αφαίρεσε σύμφωνα με το άρθρο 2170 παράγραφοι 1 και 2,

β) το ελάττωμα εκδηλώνεται επανειλημμένα,

γ) το ελάττωμα είναι ουσιώδης παραβίαση της σύμβασης, ή

δ) είναι προφανές από τη δήλωση του πωλητή ή από τις συνθήκες ότι το ελάττωμα δεν θα αρθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα ή χωρίς σημαντικές δυσκολίες για τον αγοραστή.

(2) Η εύλογη έκπτωση προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας του αντικειμένου χωρίς ελάττωμα και του ελαττωματικού είδους που παρέλαβε ο αγοραστής.

Άρθρο 2172

Το ελάττωμα μπορεί να υποδειχτεί στον πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Ωστόσο, εάν οριστεί άλλο άτομο για να εκτελέσει την επισκευή, το οποίο βρίσκεται στο μέρος του πωλητή ή σε ένα μέρος πιο κοντά στον αγοραστή, ο αγοραστής θα υποδείξει το ελάττωμα στο άτομο που έχει οριστεί για να πραγματοποιήσει την επισκευή.

8.3 Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8.2. στους όρους και οι προϋποθέσεις συναλλαγών δεν ισχύουν για αγαθά που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή με ελάττωμα για τα οποία έχει συμφωνηθεί χαμηλότερη τιμή, σε ελάττωμα των αγαθών που έχει προκαλέσει  αγοραστής, στη φθορά των αγαθών που προκαλείται από τη συνήθη χρήση του , στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών με ελάττωμα που αντιστοιχεί στον βαθμό χρήσης ή φθοράς που είχαν τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της παραλαβής από τον αγοραστή ή εάν αυτό προκύπτει από τη φύση των εμπορευμάτων.

8.4 Εάν ένα ελάττωμα γίνει εμφανές εντός δώδεκα μηνών από την παραλαβή, θεωρείται ότι τα εμπορεύματα ήταν ήδη ελαττωματικά κατά την παραλαβή. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου των 12 μηνών, ο πελάτης πρέπει να αποδείξει τον ισχυρισμό του ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της αποδοχής. Ο αγοραστής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα από ελάττωμα που προκύπτει στα καταναλωτικά αγαθά εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή του. Το δώρο που παρέχεται από τον πωλητή για αγορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα.

8.5 Δικαιώματα από την  ελαττωματική απόδοση διεκδικούνται από τον αγοραστή στη διεύθυνση του πωλητή ZOOT U Sanitasu 2246 251 01 Říčany – Τσεχία. Ως στιγμή υποβολής αξίωσης θεωρείται η στιγμή που ο καταναλωτής, με τη μονομερή δικαστική του αγωγή, εκδηλώνει τη βούλησή του να απαιτήσει τα δικαιώματα του λόγω ελλαττωματικής  απόδοσης, δηλαδή όταν ενημερώνει για πρώτη φορά τον επιχειρηματία ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό και τι απαιτήσεις έχει

8.6 Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα μπορούν να τροποποιηθούν από τη διαδικασία υποβολής παραπόνων του πωλητή.

 

 1. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

9.1.Ο αγοραστής αποκτά την κυριότητα των προϊόντων καταβάλλοντας ολόκληρο το τίμημα αγοράς.

9.2.Ο πωλητής δεν δεσμεύεται από κώδικες συμπεριφοράς στις σχέσεις του με τον αγοραστή, κατά την έννοια του άρθρου 1826 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του Αστικού Κώδικα.

9.3.Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός των καταγγελιών των καταναλωτών διασφαλίζεται από τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@zoot.gr. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διευθέτηση των καταγγελιών των αγοραστών αποστέλλονται από τον πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.

9.4.Ο πωλητής δικαιούται να πωλεί προϊόντα βάσει της εμπορικής του άδειας. Οι εμπορικές επιθεωρήσεις διενεργούνται υπό την εποπτεία της αρμόδιας εμπορικής υπηρεσίας. Η επίβλεψη του απορρήτου ασκείται από το γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επιθεώρηση εμπορίου της Τσεχίας ασκεί, εντός του καθορισμένου εύρους και μεταξύ άλλων, την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον νόμο αριθ. 634/1992 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί.

9.5.Ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο μεταβολής των συνθηκών κατά την έννοια του άρθρου 1765 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.

 1. Προστασία προσωπικών πληροφοριών, cookies και αποστολή εμπορικών μηνυμάτων

10.1.Το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών του αγοραστή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, προβλέπεται από τον νόμο αριθ. 101/2000 Coll., σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί.

10.2.Ο αγοραστής συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων: όνομα, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αντίστοιχα πρόσθετες πληροφορίες όπως διεύθυνση αποστολής, αριθμός διαμερίσματος κ.λπ. όροφος διαμερίσματος κ.λπ. (εφεξής οι «Προσωπικές πληροφορίες»).

10.3.Ο αγοραστής συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών από τον πωλητή, με σκοπό την υλοποίηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και τη διαχείριση του λογαριασμού χρήστη. Εάν ο αγοραστής δεν επιλέξει εναλλακτική επιλογή, συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών από τον πωλητή. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών στο σύνολό τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν αποτελεί απαίτηση που θα καθιστούσε από μόνη της αδύνατη τη σύναψη σύμβασης αγοράς.

10.4.Ο αγοραστής αποδέχεται ότι υποχρεούται να παρέχει τις προσωπικές του πληροφορίες (για την εγγραφή, στο λογαριασμό χρήστη του, κατά την παραγγελία από τη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος) σωστά και αληθινά και υποχρεούται να ενημερώνει τον πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για αλλαγές στα προσωπικά του δεδομένα.

10.5.Ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει σε ένα τρίτο μέρος την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή - έναν υπεύθυνο επεξεργασίας. Εκτός από τα πρόσωπα που μεταφέρουν τα προϊόντα, καμία προσωπική πληροφορία δεν θα παραδίδεται σε τρίτους από τον πωλητή, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αγοραστή.

10.6.Οι προσωπικές πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία για αόριστο χρονικό διάστημα. Οι προσωπικές πληροφορίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ηλεκτρονικά, με αυτοματοποιημένο τρόπο ή σε έντυπη μορφή, με μη αυτοματοποιημένο τρόπο.

10.7.Ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι οι παρεχόμενες προσωπικές πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι έχει ενημερωθεί ότι είναι εθελοντική η παροχή προσωπικών πληροφοριών.

10.8.Σε περίπτωση που ο αγοραστής πιστεύει ότι ο πωλητής ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 9.5) προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών που δεν συνάδει με την προστασία του απορρήτου και της προσωπικής ζωής του αγοραστή ή είναι αντίθετη προς το νόμο, ιδίως αν τα προσωπικά δεδομένα είναι ανακριβή για το σκοπό της επεξεργασίας τους, μπορεί να:

10.8.1.ζητήσει εξηγήσεις από τον πωλητή ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας

10.8.2.απαιτήσει από τον πωλητή ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διορθώσει την κατάσταση.

10.9.Σε περίπτωση που ο αγοραστής ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών, ο πωλητής οφείλει να τις παραδώσει. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να παρέχει πληροφορίες σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση και να απαιτήσει εύλογη αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το κόστος παροχής των αναγκαίων πληροφοριών.

10.10.Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τις οποίες έχετε ζητήσει από εμάς με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο. Σε οποιοδήποτε στάδιο μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε καμία επικοινωνία μάρκετινγκ από εμάς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απεγγραφής ή επικοινωνώντας μαζί μας ανά πάσα στιγμή τηλεφωνικά: +420 910 880 701, ή μέσω E-mail: info@zoot.gr..

10.11.Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε εσάς, για την τιμολόγηση και την εκτέλεση παραγγελιών. Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Σε οποιοδήποτε στάδιο μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε καμία επικοινωνία μάρκετινγκ από εμάς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απεγγραφής ή επικοινωνώντας μαζί μας ανά πάσα στιγμή τηλεφωνικά: +420 910 880 701, ή μέσω E-mail: info@zoot.gr.

10.12.Ο ιστότοπος ανήκει στην Digital People, a. s., η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των δεδομένων. Έδρα: Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του δημοτικού δικαστηρίου της Πράγας, τμήμα Β, φάκελος 12855, τηλέφωνο: +420 910 880 701, E-mail: info@zoot.gr.

10.13.Ο αγοραστής συμφωνεί με την αποθήκευση των λεγόμενων cookies στον υπολογιστή του. Σε περίπτωση που μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αγορά στον ιστότοπο και οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στις συμφωνίες αγοράς μπορούν να εκπληρωθούν χωρίς την αποθήκευση των λεγόμενων cookies στον υπολογιστή του αγοραστή, ο αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση ανά πάσα στιγμή.

10.14.Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τέτοιου είδους cookies στη συσκευή σας και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο στο μέλλον. Εάν θέλετε να διαγράψετε τυχόν cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, η ενότητα «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας πρέπει να περιλαμβάνει οδηγίες για τον εντοπισμό του αρχείου ή του καταλόγου που αποθηκεύει τα cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.aboutcookies.org. Λάβετε υπόψη ότι με τη διαγραφή ή την απενεργοποίηση μελλοντικών cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η εμπειρία χρήσης σας και να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας και από την πλήρη εμπειρία χρήσης της ZOOT, για την οποία είμαστε υπερήφανοι που παρέχουμε στους πελάτες μας.

10.15.Χρησιμοποιούμε cookies όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι cookies - δείτε πώς και γιατί τα χρησιμοποιούμε:

10.15.1.Cookies λειτουργικότητας του ιστότοπου - αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες μας.

10.15.2.Cookies ανάλυσης ιστότοπου - αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε και να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για να βελτιώσουμε τόσο τη λειτουργικότητά του όσο και την εμπειρία αγορών σας.

10.15.3.Cookies προτιμήσεων πελατών - όταν περιηγείστε ή ψωνίζετε στο ZOOT, αυτά τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σας (όπως η γλώσσα ή η τοποθεσία σας), ώστε να μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία των αγορών σας όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη και πιο προσωπική για εσάς.

10.15.4.Cookies στόχευσης ή διαφήμισης - αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που ταιριάζουν σε εσάς. Περιορίζουν επίσης το πόσες φορές θα δείτε μια διαφήμιση και μας βοηθούν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ.

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

11.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΓΚΠΔ Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

11.2. Ο αγοραστής αποδέχεται ότι ο πωλητής θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή βάσει συμφωνίας με τον αγοραστή με σκοπό την εκπλήρωση σύμβασης πώλησης με τον αγοραστή (ενδεχομένως και λόγω διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ή/και την τροποποίησή της) ή/και με σκοπό τη διατήρηση λογαριασμού χρήστη, βάσει συμφωνίας με τον αγοραστή. Πρόκειται για αυτά τα προσωπικά δεδομένα: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ή άλλες πρόσθετες πληροφορίες όπως διεύθυνση παράδοσης, αριθμός διαμερίσματος, όροφος διαμερίσματος. Τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται από τον πωλητή ως διαχειριστή και τα άτομα που μεταφέρουν τα προϊόντα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται με τη συλλογή, την αποθήκευση, την τροποποίηση, την αναζήτηση, τη χρήση, τη διαβίβαση στον μεταφορέα και, κατά περίπτωση, σε άλλα πρόσωπα (εφόσον συμφωνεί ο αγοραστής), την αποθήκευση, τη διαλογή ή τον συνδυασμό, τον αποκλεισμό και τη διάθεση. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της σύμβασης αγοράς και μετά την εκπλήρωσή της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής (δηλαδή συνήθως για τρία έτη μετά την εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς) ή για τη διάρκεια του λογαριασμού χρήστη του αγοραστή (δηλαδή μέχρι την ακύρωση από τον αγοραστή).

11.3. Οι κανόνες προστασίας δεδομένων παρατίθενται εδώ.

11.4. Ο αγοραστής αποδέχεται ότι υποχρεούται να υποβάλει τα προσωπικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του στο λογαριασμό χρήστη του σωστά και αληθινά όταν παραγγέλνει από ένα διαδικτυακό κατάστημα και υποχρεούται να ενημερώνει τον πωλητή για οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

11.5. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή, ο πωλητής μπορεί να αναθέσει σε τρίτο μέρος την επεξεργασία. Εκτός από τα πρόσωπα που μεταφέρουν τα προϊόντα, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον πωλητή δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αγοραστή.

11.6. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένο τρόπο ή σε έντυπη μορφή με μη αυτοματοποιημένο τρόπο.

11.7. Ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει είναι ακριβή και ότι έχει ενημερωθεί ότι πρόκειται για οικειοθελή παροχή προσωπικών δεδομένων.

11.8. Οι αγοραστές μπορούν επίσης να συμφωνήσουν για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον πωλητή για σκοπούς μάρκετινγκ κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, ιδίως με την αποστολή μηνυμάτων του εμπόρου και άλλων προωθητικών ενεργειών. Η συγκατάθεση θα αφορά προσωπικά δεδομένα στον ακόλουθο βαθμό: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου. Τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή για σκοπούς μάρκετινγκ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση του αγοραστή, αλλά για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών, εκτός εάν η παρούσα συμφωνία ανανεωθεί εν τω μεταξύ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται με τη συλλογή, την αποθήκευση σε φορείς πληροφοριών, τη διάθεση, την τροποποίηση ή την αλλαγή, την αναζήτηση, τη χρήση, την παράδοση, την αποθήκευση, την ταξινόμηση ή τον συνδυασμό, τον αποκλεισμό και τη διάθεση. Η συμφωνία με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ δεν αποτελεί προϋπόθεση που εμποδίζει τη σύναψη σύμβασης αγοράς.

 11.9. Ο πωλητής προειδοποιεί τον αγοραστή ότι τα δεδομένα του αγοραστή μπορούν να καταχωρηθούν στο μητρώο που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 20z του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή αριθ. 634/1992 Coll., όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «Νόμος περί προστασίας του καταναλωτή»).

 1. Αποστολή επιχειρηματικών μηνυμάτων και αποθήκευση cookies

12.1. Ο αγοραστής αποδέχεται ότι ο πωλητής μπορεί να στείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της πληροφορίες σχετικά με το εμπόρευμα, την υπηρεσία ή την εγκατάσταση με τη μορφή εμπορικών ανακοινώσεων. Η αποστολή επιχειρηματικών μηνυμάτων μπορεί να ακυρωθεί από τον αγοραστή ανά πάσα στιγμή στο λογαριασμό χρήστη σας ή μέσω ενός συνδέσμου στο τέλος κάθε επιχειρηματικής ανακοίνωσης.

12.2. Ο αγοραστής αποδέχεται ότι ο πωλητής χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα του. Η επεξεργασία και η χρήση ενός cookie διέπεται από τις ξεχωριστές πολιτικές που περιέχονται εδώ.

 1. Τελικές διατάξεις

13.1.Εάν η σχέση που απορρέει από τη σύμβαση αγοράς περιλαμβάνει διεθνές (αλλοδαπό) στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το δίκαιο της Τσεχίας. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τη γενικώς δεσμευτική νομοθεσία.

13.2.Εάν οποιαδήποτε διάταξη των όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη ή αναποτελεσματική ή μετατραπεί σε τέτοια, αντί της άκυρης διάταξης, μια διάταξη της οποίας το νόημα είναι άκυρο, τίθεται σε ισχύ η διάταξη με το πλησιέστερο νόημα. Η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα μιας διάταξης δεν επηρεάζει την ισχύ ή την εκτελεστότητα άλλων διατάξεων.

13.3.Η σύμβαση αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων, αρχειοθετείται από τον πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη.

13.4.Το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης αποτελεί παράρτημα των όρων και προϋποθέσεων.

13.5.Στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή: ταχυδρομική διεύθυνση: ZOOT.gr, ZOOT U Sanitasu 2246 251 01 Říčany – Czech Republic, διεύθυνση e-mail: info@zoot.gr, τηλέφωνο: +420 910 880 701. Η εξυπηρέτηση πελατών μας είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.

Στην Πράγα στις 1. 3. 2023

 

Πάνω